انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: بهراد عشرتخواه                           

مرتبه علمی: استادیار

پایه: 10

بخش: کلینیکال پاتولوژی

پست الکترونیکی:beshratkhah@iaushab.ac.ir

ارتباط با دانشجویان

برنامه درسی واحد عملی کلینیکال پاتولوژی ورودی 90 (هفته سوم)

  مورخه  93/12/5                                                                                             مورخه   93/12/6

 

1-  رنگ‌آمیزی اجسام هینز

2-  رنگ‌آمیزی حیاتی (جهت تشخیص نوع رتیکولوسیت)

3-  شناسایی سلول‌های پلی‌کروماتوفیل

4-  اندازه‌گیری هماتوکریت (Hct , PCV)

5-  تعیین RPI (Reticulocyte production index)

6-  خون‌شناسی سگ

7- شمارش RBC، WBC (دستی و دستگاهی)

8- اندازه‌گیری هموگلوبین

9- تعیین ESR

10- محاسبه اندیس‌های گلبول قرمز (MCV, MCH, MCHC)

1-  رنگ‌آمیزی اجسام هینز

2-  رنگ‌آمیزی حیاتی (جهت تشخیص نوع رتیکولوسیت)

3-  شناسایی سلول‌های پلی‌کروماتوفیل

4-  اندازه‌گیری هماتوکریت (Hct , PCV)

5-  تعیین RPI (Reticulocyte production index)

6-  خون‌شناسی گربه و سگ

7- شمارش RBC، WBC (دستی و دستگاهی)

8- اندازه‌گیری هموگلوبین

9- تعیین ESR

10- محاسبه اندیس‌های گلبول قرمز (MCV, MCH, MCHC)

                                                                   

                                                           

 

برنامه درسی واحد نظری کلینیکال پاتولوژی ورودی 90 (هفته سوم)

مورخه 93/12/6؛ ساعت8:15 تا 9:50 : - آزمایشات تشخیص اختلالات کلیوی

 برنامه درسی واحد نظری بیوشیمی (1) ورودی بهمن 93 (هفته دوم)

مورخه 93/12/5 ؛ ساعت 8:15 تا 9:50 : - مقدمه بیوشیمی دامپزشکی  - بیوشیمی کربوهیدرات‌ها

مورخه 93/12/6؛ ساعت 14 تا 15:30 : - مقدمه بیوشیمی دامپزشکی‌   - بیوشیمی کربوهیدرات‌ها

  برنامه درسی واحد نظری بیماری های مشترک ورودی 90 (هفته اول)

مورخه 93/12/6؛ ساعت 15:45 تا 17:15:      - تعاریف کلی و اصطلاحات رایج در مبحث  زئونوز

                                                                      - زئونوزهای انگلی

 

 

 

 

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.