انگلیسی
جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: بهراد عشرتخواه                           

مرتبه علمی: استادیار

پایه: 10

بخش: کلینیکال پاتولوژی

پست الکترونیکی:beshratkhah@iaushab.ac.ir

مقالات کنفرانس

فهرست مقالات ارایه شده در همايش های ملی و منطقه ای:

 

1- عشرت خواه بهراد، واکنش فيبرينوليتيک بعد از تروماهاي جراحي در سگها , سمينار دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز – 1380

2- صدقيان محمد , عشرتخواه بهراد , مقتدر آيدين ، بررسي فراواني سستودهاي روده اي درگوسفندان کشتاري در کشتارگاه تبريز , سمينار دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1380

3- عشرتخواه بهراد, صدقيان محمد، ديانت وحيد، بهشتی رحيم، تغييرات ميزان 2و 3دی فسفو-گليسرات در گلبول های قرمز گوسفندان نژاد مغانی، سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه – 1386

4- صدقيان محمد, عشرتخواه بهراد, جعفري رسول, فاتح اميرخيز محمد, فرحمند گيگلو بخشعلي، بررسي ميزان شيوع آلودگي به سنوروس سربراليس در نشخوارکنندگان کوچک کشتاري در کشتارگاه تبريز, سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه – 1386

5- صدقيان محمد, عشرتخواه بهراد, ديانت وحيد ، قاسمي امير ، اکبريان پور وحيد، بررسي ميزان شيوع هيداتيدوز در نشخوارکنندگان بزرگ کشتاري در کشتارگاه تبريز در سال 1386 , سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه – 1386

6- ديانت وحيد ، صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا ، رضي زاده عمران ، بررسي بار ميکروبي نمونه هاي شير جمع آوري شده از يکي از مراکز جمع آوري شير در اطراف مرند , سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه – 1386

7- صدقيان محمد , عشرتخواه بهراد , محمدي اقدم محمود ، بررسي ميزان شيوع سني و جنسي هيداتيدوزيس انساني در بيمارستانهاي تبريز, اولين کنگره ميکروب شناسي باليني ايران , دانشگاه علوم پزشکي شيراز- 1386

8- عشرتخواه بهراد ، صافي شهاب الدين , صدقيان محمد , خاکي زهره , خضرائي نيا پروانه ، بررسي پلي مورفيسم هموگلوبين در سنين مختلف گوسفندان نژاد مغاني و ماکويي , اولين کنگره پاتوبيولوژي و علوم پايه دامپزشکي,دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون – 1386

9- سلامت دوست رامين ، ابوالفضل قرباني ، قياسي جمشيد ، عشرت خواه بهراد، مطالعه اثرات روغن منداب بر محتوي HDL و LDL سرم وكبد جوجه هاي گوشتي، اولين همايش منطقه اي تغذيه دام و طيور- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه، 1387

10- صدقيان محمد , عشرتخواه بهراد , ميرزايي اصل علي, احدي اسلام ، بررسي ميزان آلودگي به انگلهاي پارانشيم ريوي در گوسفندان کشتاري در کشتارگاه اردبيل , اولين کنگره پاتوبيولوژي و علوم پايه دامپزشکي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون – 1386

11- صدقيان محمد , عشرتخواه بهراد, ميرزايي اصل علي , احدي اسلام ، بررسي ميزان آلودگي به نماتودهاي مجاري هوايي ريه در گوسفندان کشتاري در کشتارگاه اردبيل , اولين کنگره پاتوبيولوژي وعلوم پايه دامپزشکي,دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون – 1386

12- صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد ، هوشنگي امير فرهنگ ، مبارکي صمد ، ميرزايي اصل علي، بررسي ميزان آلودگي ريه نشخواركنندگان كوچك به انگل هاي مولد بيماريهاي مزمن تنفسي در کشتارگاه سلماس پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1386

13- ديانت وحيد ، صدقيان محمد ، بهشتي گويج رحيم ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا ، احمد زاده عليرضا، بررسي تأثير تعداد زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري، پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1386

14- ديانت وحيد ، بهشتي گويج رحيم ، صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا ، احمد زاده عليرضا ، ‌‌‌‌‌‌‌بررسي تأثير ماه و فصل زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري ن‍‍‍ژاد هولشتاين , پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز- 1386

15- بهشتي گويج رحيم ، جلال شايق، دولگري شرف جليل ، موسي پور محمد ، صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد، ديانت وحيد ، مطالعه ميزان شيوع و اتيولوژي ورم پستان تحت باليني در گو سفندان تبريز, پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1386

16- صدقيان محمد, عشرتخواه بهراد, فريور پور حسن، اصغري آژيري پيمان ، بررسي ميزان آلودگي به نماتود مارشالاجيا مارشالي در گوسفندان کشتاري در کشتارگاه شبستر، همايش علوم زيستي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان – 1387

17- صدقيان محمد, عشرتخواه بهراد, خانمحمدي مجيد, احمدزاده عليرضا, محرم زاده فرهاد, فولادي فرهاد, بررسي ميزان شيوع انگلهاي تنفسي گوسفندان در کشتارگاه سراب، ششمين همايش سراسري انگل شناسي و بيماريهاي انگلي،موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي – 1387

18- قياسي قلعه کندي جمشيد، عشرت خواه بهراد، سلامت دوست نوبري رامين، قراچورلو آقجه لو علي اصغر، کارآموز حبيب، تاثير پرليت برفعاليت آنزيم سوکراز روده کوچک جوجه هاي گوشتي، نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان – 1387

19- صدقيان محمد، عشرت خواه بهراد، فرحمند گيگلو بخشعلي، رادپاشائي ايمان، شاداب لاله آرش، گزارش آلودگي يک قلاده روباه قرمز (Vulpes vulpes) با کک Echinophaga allinacean ، چهارمين کنگره ملي دامپزشکي حيوانات کوچک، تهران – 1387

20- صدقيان محمد، عشرت خواه بهراد، فرحمند گيگلو بخشعلي ، جعفري رسول ، ميرزائي اصل ،گزارش آلودگي يک قطعه کبوتر جنگلي (Columba palumbus) به برخي از شپش هاي خانواده Philopteridae و Menoponidae ، چهارمين کنگره ملي دامپزشکي حيوانات کوچک ، تهران – 1387

21- صدقيان محمد، عشرت خواه بهراد، شاداب لاله آرش، رادپاشائي ايمان، ضيائي سعيد، بررسي ميزان شيوع آلودگي گوسفندان به کرم هاي نواري بالغ ريه در کشتارگاه مراغه، نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان – 1387

22- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، افروزه الناز، عشرت خواه نگين، طلائي مهدي، ارزيابي عناصر معدني در شير مادران شهر همدان، کنگره ملي سلامت خانواده، تهران – 1387

23- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، قياسي جمشيد، سلامت دوست رامين، پورربي صابره، مروري بر وضعيت اسيد- باز و تعادل آنيون-کاتيون در گاوهاي شيري مبتلا به تب شير و استرس گرمائي، نخستين همايش ملي صنعت دام و طيور در استان گلستان ، گرگان – 1387

24- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، عشرت خواه سالار، محمدي بسطام سالار، آهن پنجه جلال، بررسي ارتباط مقادير سديم، پتاسيم و کلر سرم با تغييرات pH خون در گوسفندان نژاد مغاني، همايش منطقه اي علوم دامي و آبزيان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس، کرج، 1388

25- صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد، سقط فروش امير، اسکندرزاده احسان، مطالعه ميزان شيوع کيست هيداتيک در نشخوار کنندگان کوچک کشتاري در کشتارگاه سلماس، همايش منطقه اي علوم دامي و آبزيان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس، کرج، 1388

26- سلامت دوست رامين ، ابوالفضل قرباني ، فولادي پيمان ، احمد زاده عليرضا ، قياسي جمشيد ، ابراهيم نژاد يحيي ، عشرت خواه بهراد ، تاثير مصرف روغن منداب بر محتواي اسيدهاي چرب چندگانه و تكي غيراشباع لاشه جوجه گوشتي ،سومين كنگره علوم دامي كشور، مشهد – 1387

27- عشرت خواه بهراد ، صدقيان محمد ، حاجي خطال سعيد ، باقر ظرافت محمد ، دهقاني سعيد ، مطالعه اثرات صمغ پسته كوهيPistacia atlantica) ) بر ميزان گلوكز خون سگ هاي ديابتيك ، چهارمين كنگره دامپزشكي حيوانات كوچك ، دانشگاه تهران – 1387

28- صدقيان محمد ، عشرت خواه بهراد ، مقتدر آيدين ، يزداني مطلق علي ، شيخي فر امير ، احمدي نويد ، بررسي و اندازه گيري مقادير آلبومين ، پروتئين تام ، كلسترول و تري گليسريد در شير مادران شهر تبريز ، كنگره سراسري تغذيه نوزادان و كودكان ، مشهد – 1387

29- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، نظري ناصر، مايل مقدم مهدي، معروف صوفيان احمد، مطالعه تاثيرات صمغ پسته کوهي بر اوره ژنز و آنزيم هاي کبدي در سگ هاي ديابتيک، همايش تخصصي گياهان داروئي و دامپزشکي سنتي ، دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد، شهرکرد، برگزيده به عنوان برترين مقاله ارائه شده در همايش –1387

30- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، افروزه الناز، مايل مقدم مهدي، نظري ناصر، مطالعه تاثيرات صمغ پسته کوهي بر مقادير ازت اوره خون و آنزيم هاي SGOT,SGPT وALP سگ هاي ديابتيک ، اولين کنفرانس فراوري گياهان دارويي و فراورده هاي صنعتي، دانشگاه علوم پزشکي گرگان، گرگان، برگزيده به عنوان برترين مقاله ارائه شده در کنفرانس –1387

31-  صدقيان محمد، رسولي سهراب، رکرک جواد، عشرت خواه بهراد، بررسي اپيدميولوژيک آلودگي به کنه هاي ايکسوديده در گاوان شهرستان خرم آباد، ششمين گردهمايي دامپزشکان علوم باليني ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز، 1388

32- وجدي حکم آباد رضا ، عشرت خواه بهراد ، بررسي ارتباط مقادير پروتئين تام، کلسيم، فسفر، منيزيم و مس با هورمون استراديول در دوره قبل ازتخمک گذاري ماديان، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

33- صدقيان محمد، عشرت خواه بهراد، فرشباف سجاد، محمدي سالار، اسدزاده ساجد، بررسي مدفوعي آلودگي گوارشي در گربه هاي ولگرد شهر تبريز، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

34- صدقيان محمد، عشرت خواه بهراد، محرر احسان، بررسي ميزان شيوع انگل هاي تنفسي گوسفندان در کشتارگاه شبستر، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

35- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، عشرت خواه سالار ، حاجي خطال سعيد، پورپارسا عبدالعلي، بررسي مقادير طبيعي پارامترهاي هماتولوژيک براساس سن و جنس گوسفندان نژاد مغاني، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

36- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، نامور داور، رجبيان حميد، عشرت خواه سالار، مطالعه مقايسه اي اندازه گيري هورمون هاي تيروئيدي گوسفند بروش هاي کمي لومينيسانس و الکتروکمي لومينيسانس ايمونواسي، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

37- محجل ملکي محمد، وليلو محمد رضا، عشرت خواه بهراد، بررسي ضايعات ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک سيستم قلبي- عروقي در سگ هاي ديابتيک، اولين کنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، تهران، 1388

38- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، افروزه الناز، عشرت خواه نگين، مطالعه مقايسه اي مقادير کلسيم، فسفر، آهن، مس و روي در شير مادران شهر تبريز، دومين کنگره سراسري عناصر کمياب ايران، تهران، 1388

39- ميرزائي عياني واحد، اقدم شهريار حبيب، ابراهيم نژاد يحيي، احمدزاده عليرضا، عشرت خواه بهراد، اثر منبع مس بر فاکتورهاي بيوشيميائي سرم و پراکسيداسيون چربي گوشت جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف روغن کلزا، دومين کنگره سراسري عناصر کمياب ايران، تهران، بهمن 1388

40- صدقيان محمد، رسولي سهراب، عطايي سيامک ، عشرتخواه بهراد، مطالعه ميزان - شيوع و خسارات اقتصادي هيداتيدوزيس در نشخواركنندگان كوچك کشتاري در کشتارگاه مراغه، شانزدهمين کنگـره دامپـزشکي ايـران، تهران، ارديبهشت 1389

41- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، رجبيان حميد، نامور داور، مروری بر عملکرد ميتوکندری در ديابت قندی حيوانات، اولين همايش ملی بيماريهای نوظهور و نوپديد دامپزشکی، بابل، مهر 1389

42- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، رجبيان حميد، نامور داور، مطالعة مقايسه ای اندازه گيری هورمون های تيروئيدی گوسفند با روش های کمی لومينيسانس و راديوايمونواسی، اولين همايش ملی بيماريهای نوظهور و نوپديد دامپزشکی، بابل، مهر 1389

43- عشرت خواه بهراد، علی محمد عينی، جبرئيل مهدوی، مجيد محرمی فرد، الناز افروزه، مطالعه ی اثرات هيپوگليسميک عصاره ی گل نسترن در ديابت القاء شده با استرپتوزوسين در رات های نر، دومين همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين، اصفهان، مهر 1389

44- عشرت خواه بهراد، صدقيان محمد، مجيد محرمی فرد، مطالعه ی اثرات تجويز کوتاه مدت عصاره ی گل نسترن بر پروفايل ليپيد خون در ديابت القاء شده با استرپتوزوسين در موش های صحرايي نر، دومين همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين، اصفهان، مهر 1389

45- صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد، رسولي سهراب، شيدايي سيامك، بررسي ميزان شيوع انگل‌هاي تنفسي گوسفندان در کشتارگاه خوي ، هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي تهران، ايران، مهر 1389

46- صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد، مخترع بهزاد، حمزه اي نسب وحيد ، راد پاشايي ايمان ،شاداب آرش ، بررسي ميزان شيوع برخي از انگل‌هاي تك ياخته اي در كبوتران اهلي حومه تبريز ، هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي تهران، ايران، مهر 1389

47- حسن پور شاهين، صدقيان محمد، ماهري ناصر، عشرتخواه بهراد، مطالعه اثرات تانن هاي متراكم ( داروهاي ضد كرمي گياهي)، بر برخي از فراسنجه هاي خون گوسفند ، هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي تهران، ايران، مهر 1389

48- عشرت خواه بهراد، الناز افروزه، مطالعه ی مقایسه ای اثرات هيپوگليسميک تجویز کوتاه مدت گیاه درمنه و گل نسترن در رات های ديابتی، یازدهمين کنگره سراسری تغذیه، شیراز، آبان 1389

49- صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد، رسولي سهراب، احمدزاده احد، بررسي ميزان شيوع هيداتيدوزيس در نشخواركنندگان كوچك كشتاري در كشتارگاه پارس آباد ، دومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، آذر 1389

50- صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد، رسولي سهراب، صابري كاميار، پورپارسا عبدالعلي، مطالعه ميزان آلودگي به نماتودهاي دستگاه گوارشي در ماكيان سنتي باسمنج ، دومين همايش ملي پاتوبيولوژي دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار، آذر 1389

51- محمد صدقیان، بهراد عشرتخواه، بررسی میزان شیوع هیداتیوز کبدی و ریوی گاوان در کشتارگاه شبستر، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، اسفند 1389

52- بهراد عشرت خواه، شاهین حسن پور، محمد صدقیان، ناصر ماهری سیس، مجید چایچی سمساری، بررسی تاثیرات وتل تانن بر تغییرات مقادیر برخی عناصر معدنی پلاسما در میش ها مغانی آلوده به نماتودهای گوارشی، همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، اسفند 1389 

53- بهراد عشرت خواه، مجید چایچی سمساری، محمد صدقیان، ناصر ماهری سیس، شاهین حسن پور، بررسی تاثیرات تانن کبراکو بر مقادیر پروتیین تام، آلبومین و ازت اوره خون در میش ها مغانی آلوده به نماتودهای گوارشی، همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، اسفند 1389

54- محمد صدقیان، مجید چایچی سمساری، ناصر ماهری سیس، بهراد عشرت خواه، شاهین حسن پور، مطالعه تاثیر سطوح مختلف تانن کبراکو بر تعداد تخم های دفعی نماتودهای گوارشی در گوسفندان مغانی، همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، اسفند 1389    

55- ناصر ماهری سیس، مجید چایچی سمساری، محمد صدقیان، بهراد عشرت خواه، بررسی اثر متابولیت های ثانویه گیاهان بر مقدار پروتیین دفعی گوسفندان مبتلا به انگل های گوارشی، همایش ملی گیاهان دارویی، ساری، اسفند 1389  

56- شاهین حسن پور، محمد صدقیان، ناصر ماهری سیس، بهراد عشرت خواه، مجید چایچی سمساری، تاثیر آکاسیا مرنیسی بر مقادیر پروتیین تام، آلبومین و اوره پلاسما در گوسفندان آلوده به نماتودها، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

57- جلال شایق، پیمان میکائیلی، بهراد عشرت خواه، عقیل ندایی، علی محمد عینی، مروری بر دست نوشته های دامپزشکی دوران باستان، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

58- بهراد عشرتخواه، محمد صدقیان، مهرداد مصطفایی بی غم، علی میرزایی، بررسی همبستگی کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس در اندازه گیری مقادیر هورمون تترا یدوتیرونین آزاد در گاو، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

59- صابره پورربی، بهراد عشرتخواه، بررسی واکنش های پاتولوژیک ناشی از تست مالئین در تک سمی ها، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

60- مجید چایچی سمساری، ناصر ماهری سیس، محمد صدقیان، بهراد عشرت خواه، شاهین حسن پور، بررسی تاثیر تجویز تانن کبراکو بر مقادیر کلسیم، فسفر و آهن در آلودگی های انگلی توده مغانی، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

61- شاهین حسن پور، محمد صدقیان، ناصر ماهری سیس، بهراد عشرت خواه، مجید چایچی سمساری، بررسی تاثیر آکاسیا مرنیسی بر مقادیر پروتیین دفعی آلودگی های انگلی گوسفندان توده مغانی، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

62- مجید چایچی سمساری، ناصر ماهری سیس، محمد صدقیان، بهراد عشرت خواه، شاهین حسن پور، بررسی تاثیر تجویز تانن کبراکو بر مقدار گلوبولین در آلودگی های انگلی توده مغانی، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

63- بهراد عشرتخواه، تنش اکسیداتیو در دامپزشکی، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

64- محمد صدقیان، بهراد عشرتخواه، محمد شافعی، بررسی میزان شیوع هیداتیوز در نشخوارکنندگان بزرگ در کشتارگاه ارومیه، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

65- رحیم بهشتی، مجید یوسفی اصل، بهراد عشرتخواه، تاثیر ترکیب آنتی اکسیدانت گلوتامین در مایع رقیق کننده بر فراسنجه های میکروسکوپی منی گاومیش بعد از رفع انجماد، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

66- ناصر ماهری سیس، شاهین حسن پور، محمد صدقیان، بهراد عشرت خواه، مجید چایچی سمساری، تعیین مواد معدنی و آلی مدفوع گوسفندان آلوده به نماتود بعد از تجویز تانن مرکب، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین  1390

67- رحیم بهشتی، مجید یوسفی اصل، بهراد عشرت خواه، علیرضا احمدزاده، مطالعه اثرات اضافه نمودن تائورین به مایع رقیق کننده منی بر فاکتورهای میکروسکوپی اسپرم گاومیش بعد از رفع انجماد، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

68- بهراد عشرتخواه، محمد صدقیان، مهرداد مصطفایی بی‌غم، علی میرزایی، بررسی همبستگی کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس در اندازه گیری مقادیر هورمون تری یدوتیرونین آزاد در گاو، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، فروردین 1390

69-کاوان بوستانچی، بهراد عشرت خواه، اثرات برخی فاکتورهای فیزیولوژیک بر شمار سلول‌های سوماتیک شیر در گاومیشهای رودخانه ای شهرستان تبریز، همایش مدیریت بیماری ها و تولیدمثل گاوهای شیری، تبریز، اسفند1391

70- کاوان بوستانچی، بهراد عشرت‌خواه، بررسي آلودگي شيرخام گاو با باكتري بروسلا آبورتوس به روش آزمون حلقه‌اي شير در شهر ستان سقز در تابستان سال 1392 . پنجمین همایش کشوری بروسلوز، تهران، آبان ‌ماه 1392.

71- محمدقاسمی سعدآبادی، یحیی ابراهیم‌نژاد، بهراد عشرت‌خواه، ناصر ماهری سیس، اثرات سطوح مختلف اوره در جیره بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در جوجه‌های گوشتی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

72- یحیی ابراهیم‌نژاد، محمدقاسمی سعدآبادی، بهراد عشرت‌خواه، ناصر ماهری سیس، اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره در جیره بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و مقدار کل ازت فرار لاشه در جوجه‌های گوشتی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

73- فرزاد احمدی، عبدالاحد شاددل‌تیلی، بهراد عشرت‌خواه. بررسی اثرات محدودیت خوراکی بر متابولیت‌ها، هورمون‌ها و صفات تولیدی در جوجه‌های گوشتی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

74- بهراد عشرت‌خواه، رحیم بهشتی، ارزیابی آمیلوئید A شیر در تشخیص ورم‌پستان تحت‌بالینی گاومیش. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آراد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

75- عقیل ندایی، سعید نورانفر، بهراد عشرت‌خواه، کاربرد پروتئومیکس در علوم تغذیه‌ای دام، اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

76- مینا جعفری، رضا نصیرپور، سینا شریف، بهراد عشرت‌خواه، جایگاه پروتئومیکس در دامپزشکی و نقش آن در سلامت و اقتصاد جامعه. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

77- کاوان بوستانچی، بهراد عشرت‌خواه، مطالعه آزمایشگاهی اثرات محرک ایمنی عصاره آبی گیاه همیشه‌بهار در گوسفند. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

78- میثم مقدس، سیدمحمدعلی مروج حریری، کوروش قلیزاده ملکی، شمس‌الدین سقالی، بهراد عشرت‌خواه، بررسی هدایت الکتریکی و آزمایش ورم‌پستان کالیفرنیایی در تشخیص ورم پستان تحت‌بالینی گوسفند. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

79- شمس‌الدین سقالی، بهراد عشرت‌خواه، بررسی تغییرات برخی از چربی‌های پلاسما در گوسفندان مبتلا به طاعون نشخوارکنندگان کوچک. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

80- کوروش قلیزاده، سیدمحمدعلی مروج حریری، میثم مقدس، سیاوش نصرالهی، بهراد عشرت‌خواه، مطالعه تاثیر عصاره آبی گزنه بر عملکرد فاگوسیتوز نوتروفیل‌های گاو در محیط آزمایشگاهی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

81- محمدقاسمی سعدآبادی، یحیی ابراهیم‌نژاد، بهراد عشرت‌خواه، ناصر ماهری سیس، اثرات سطوح مختلف اوره در جیره بر فراسنجه‌های خون‌شناسی در جوجه‌های گوشتی. اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، اسفند 1392

82- Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Study on the antibacterial activity of Thymus vulgaris L. (Thyme) extract against Staphylococcus aureus. The 2nd Iranian congress of medical microbiology, 2013, Tehran, Iran.

83- Kavan Boustanchi, Siavash Nasrollahi, Behrad Eshratkhah, Study on the antibacterial activity of Thymus vulgaris L. (Thyme) extract against Staphylococcus aureus. The 2nd Iranian congress of medical microbiology, 2013, Tehran, Iran.

 

 

فهرست مقالات ارایه شده در همايش های بین المللی:

 

1- عشرت خواه بهراد ، خاصواني ابوالفضل ، معروف صوفيان احمد, هپسيدين (Hepcidin) : هورمون اصلي دخيل در تنظيم سيستميک متابوليسم آهن در بدن ، سيزدهمين کنگره بين المللي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز – 1387

2. Sadaghian.M, Eshratkhah.B, Asghari Ajiri.P, Farivarpour.H, Jafari.R, Study on prevalence rate of sheep infection to different nematodes of genus Ostertagia in Shabestar slaughterhouse. The 15th national & third international conference of biology. University of Tehran – 2008

3. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Afruzeh Elnaz, Kordestanchi Vahid, Shahzad Hojjat, Effect of Pistacia atlantica gum extract on glycemia status in alloxan-induced diabetic rabbits, International congress of diabetes and its complications , Yazd, Iran – May 2009.

4. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Afruzeh Elnaz, Ghassab Mohammad Sadegh, Barooni Abdolmajid, Study on the effects of Pistacia atlantica gum extract on glycemia and blood lipid profile in diabetic dogs, 2nd Iranian congress of endocrine & metabolism update, Isfahan university of medical sciences, Isfahan, Iran – May 2009

5. Ebrahim Nezhad, Y., Eshrat Khah B., Hatefi Nezhad, K., Karkoordi, K., Effects of combination of ethylene di amine tetra acetic acid and microbial phytase on the serum concentration and digestibility of some minerals in broiler chicks, The 60th annual meeting of the European association for animal production, Barcelona, Spain_ August 2009

6. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Afruzeh Elnaz, Effects of Pistacia atlantica gum extract on glycemia status, pancreatic enzymes and blood lipid profiles in diabetic rabbits, The 8th international congress of endocrine disorders & 2nd Arab-Iran congress of endocrinology and diabetes, Tehran, Iran - October 2009.

7. Afruzeh Elnaz, Eshratkhah Behrad, Review on the relationship between the polyol pathway and diabetic retinopathy, 8th international congress of endocrine disorders & 2nd Arab-Iran congress of endocrinology and diabetes, Tehran, Iran, October 2009.

8. Sadaghian M., Eshratkhah B., Mohammadi Aghdam M., The study on prevalence rate of human hydatiosis in Tabriz hospital considering sex, occupation and infection background, The 3rd Iranian congress of clinical microbiology, Shiraz, Iran, October 2009

9. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Afruzeh Elnaz, Khasevani Abolfazl, Naghizadeh Mehdi, Jabbarilar Khosroshahi Farzad, Effects of the Pistacia atlantica gum extract on the levels of blood glucose, pancreatic hormone and enzymes in diabetic dogs, The 10th Iranian congress of biochemistry & 3rd international congress of biochemistry and molecular biology, Tehran, Iran, November 2009.

10. Sadaghian Mohammad, Eshratkhah Behrad, Estehkam Amir, Toutounchi Reza, Notashfar Hadi, Notashfar Kasra, Study on some biochemical parameters of sheep hydatid cyst concerning of organ and cyst fertility, The 10th Iranian congress of biochemistry & 3rd international congress of biochemistry and molecular biology, Tehran, Iran, November 2009.

11. Eshratkhah Behrad, Hatefi Nezhad Keyvan, Maheri Sis Naser, Sadaghian Mohammad, Effects of Salbutamol on serum albumin/globulin ratio and some biochemical parameters in Japanese quail, 2nd International Veterinary Poultry Congress, Tehran, Iran, 2010.

12. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Asadzadeh Sajed, Eshratkhah Salar, Comparative study on determination of plasma thyroid hormones by chemiluminescence and enzyme linked immunosorbent methods in poultry, 2nd International Veterinary Poultry Congress, Tehran, Iran, 2010.

13. M. Sadaghian, B. Eshratkhah, K. Hatefi nejad, A. Shadab, V. Hamzeinasab, Study on ectoparasite infestation of domesticated pigeons in Tabriz suburb, 2nd International Veterinary Poultry Congress, Tehran, Iran, 2010.

14. M. Sadaghian, B. Eshratkhah, K. Hatefi nejad, E. Rad Pashaei, B. Mokhtare, Fecal examination of domesticated pigeons for intestinal helminthes in Tabriz Suburb, 2nd International Veterinary Poultry Congress, Tehran, Iran, 2010.

15. Eshratkhah Behrad, Sadaghian M., Pour Parsa A, Rostami S., Ahan Panjeh J., Relationship between the variations of blood thyroid hormones concentrations, their percentages and some biochemical parameters in different ages of layer breeders, 2nd International Veterinary Poultry Congress, Tehran, Iran, 2010.

16. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Pour Parsa Abdol Ali, Afruzeh Elnaz, Eshratkhah Negin, Study on the effects of Artemisia abrotanum essence on the levels of plasma triglyceride and LDL in STZ – induced diabetic rat, The 16th National and 4th International Conference of Biology, Mashhad, Iran, 2010.

17. Sadaghian Mohammad, Rasouli Sohrab, Jalayer Saber, Eshratkhah Behrad. Survey on prevalence rate of Sheep infection to Thysanosomatinae cestoda in Maragheh slaughterhouse, The 16th National and 4th International Conference of Biology, Mashhad, Iran, 2010.

18. Sadaghian Mohammad, Eshratkhah Behrad, Rasouli Sohrab, Jafari Rasoul, Study on prevalence rate of Toxoplasmosis in veterinary laboratory sciences students, comparing to ordinary people. The 40th Annual Meeting of the German Society for Immunology, Leipzig, Germany, 2010.

19. Sadaghian M., Rasouli S., Eshratkhah B., Soltani H., A survey on some epidemiological aspects of cutaneous lieshmaniasis in Sarvestan, Fars province. 4th Iranian Conference of Clinical Microbiology. Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Isfahan, November 2010.

20. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Effect of in-vitro insulin on neutrophil phagocytosis in dairy cow, 4th Iranian Conference of Clinical Microbiology. Isfahan University of medical sciences, Isfahan, November 2010.

21. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Afruzeh Elnaz, Study on the effects of dog rose extract on plasma lipid profile in female diabetic rats.1st International and 3rd Iranian congress of endocrine & metabolism updates, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, November 2010.

22. Behrad Eshratkhah, Mohammad Sadaghian, Ali Eini, Jabraeil Mahdavi, Majid Moharrami Fard, Elnaz Afruzeh, Study on the hypoglycemic effects of Rosa canina extracts in STZ-induced diabetic rats. 11th national congress of biochemistry, Ghazvin, Iran, February 2011.

23. Eshratkhah Behrad, Sadaghian Mohammad, Variation in plasma thyroid hormones, total lipid and protein concentration of Moghani ewes with different ages, The 1st international congress of large animal practitioners, 23-24 February, 2011, Tehran, Iran.

24. B. Eshratkhah, A.R. Mirzaei, M. Mostafaei Bigham, Agreement between electrochemiluminiscence and chemiluminescence immunoassay methods for determination of serum free tetraiodothyronine values in Holstein cows, 15th Congress of the International society for animal clinical pathology and 14th Conference of the European society of veterinary clinical pathology, University of Ljubljana, Veterinary Faculty, 3rd – 7th July, 2012, Ljubljana, Slovenia.

25. Kavan Boostanchi, Behrad Eshratkhah, Study on the change of milk Cl, Na and K concentrations during different ages of subclinical mastitis in river buffaloes in Tabriz region, The 2nd International congress of large animal practitioners, 27-28 February 2013, Tehran, Iran

26. Behrad Eshratkhah, Aghil Nedaei, Variation of milk electrical conductivity and somatic cell count during different stage of lactation in subclinical mastitis in river buffaloes, The 2nd International congress of large animal practitioners, 27-28 February 2013, Tehran, Iran

27. Behrad Eshratkhah, Saeid Adinehvand, Kavan Boustanchi, Milk haptoglobin in buffaloes suffering from subclinical mastitis, The 2nd International congress of large animal practitioners, 27-28 February 2013, Tehran, Iran.

28. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Influence of Calendula officinalis alcoholic extract on in vitro phagocytosis activity in cattle. 14th International Iranian congress of microbiology, 28-30 August 2013, Tehran, Iran.

 

29. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Study on the effects of dog rose extract on lipemia status in Streptozotocin- induced diabetic male rats, 21st International Iranian congress of physiology and pharmacology, 23-27 August 2013, Tabriz, Iran.

 

31. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Evaluation of dietary Glutamine supplementation on phagocytosis activity of broiler chickens. 4th International Veterinary Poultry Congress, February 16-17, 2014, Tehran, Iran.

32. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Evaluation of antibacterial activity of Cichorium intybus L. against Pseudomonas aeruginosa: In vitro. 6th international Iranian congress laboratory & clinic, February 12-14, 2014, Tehran, Iran.

33. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Study on the effects of dog rose extract on lipemia status in Streptozotocin- induced diabetic male rats. 21st international Iranian congress physiology and pharmacology, 23-27 August, 2013, Tehran, Iran.  

34. Kavan Boustanchi, Behrad Eshratkhah, Influence of Calendula officinalis alcoholic extract on in vitro phagocytosis activity in cattle. 14th international Iranian congress of microbiology, 28-30 August, 2013, Tehran, Iran.

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.